پیچ و مهره جادویی (تلکنزی)

275.000 تومان
تنها با نیروی تمرکز شما و بدون هیچ وسیله ای پیچ از مهره باز می شود (سطح حرفه ای)