شعبده کیف آتشین (حرفه ای)

145.000 تومان
ناگهان از یک کیف معمولی شعله های آتش بیرون می آید (کیف جادار و قابل استفاده)