شماره حساب ها

account numbers

شماره حساب های فروشگاه جهت واریز مبالغ سفارش و یا خدمات آن، پس از هماهنگی با بخش فروش به شرح زیر اعلام می گردد :

 نام بانک

 شماره حساب شرکت

 شماره کارت

 

بانک ملت

 

 

 ۴۱۱۶۲۳۱۳۲۲

 

۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۴۱۸۸۵

 نام دارنده حساب

 شرکت تجاری عجیب تو جیب

 

 

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

بانک ملی

 ۰۱۰۸۲۱۳۶۰۳۰۰۸

۶۰۳۷۹۹۱۳۲۶۸۸۷۹۳۶
بانک ملت

۴۰۰۷۲۵۲۰۱۵ 

۶۱۰۴۳۳۷۹۳۷۵۱۱۱۶۸
بانک پارسیان

 ۸۰۰-۹۵۷۲۵۱-۵

۶۲۲۱۰۶۱۰۵۸۹۷۵۶۴۲
بانک شهر ۴۰۰۸۲۳۹۴۸۱۱۸

۵۰۴۷۰۶۱۰۴۹۱۱۵۴۲۷

بانک پاسارگاد

 ۲۸۸-۸۰۰۰-۱۰۳۶۳۶۰۵-۱

۵۰۲۲۲۹۱۰۱۲۸۳۵۹۷۹

 نام دارنده حساب ها

 آقای محمد بختیاری نوین